LLLLLL.jpg

Praca

Dodano: 2019-02-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii poszukuje osób chętnych do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi lub osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe i posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 3 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadające wymagane kwalifikacje.
2. doświadczenie zawodowe:
a) co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
• w szpitalu psychiatrycznym;
• jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
• placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
• ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym;
• zakładzie rehabilitacji;
• innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – Dział Kadr ul. Pijarska 40, tel. (22) 72 72 907