ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z pomocy skorzystać mogą rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.
Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dzieci, niezalżenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze wypłaca Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Pijarskie 40. Wnioski na świadczenie wychowawcze na nowy okres, trwający od 1.10.2018 do 30.09.2019, można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia  przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w OPS lub za pośrednictwem poczty. 

Zgodnie z  ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwy organ  w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.