KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Skierowanie do domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Pobyt w domu pomocy społecznej winien być ostatecznością, po wyczerpaniu wszystkich form pomocy środowiskowej.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej "mieszkańcami domu".
Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Typy domów pomocy społecznej:

 • dla osób w podeszłym wieku
 • dla osób przewlekle somatycznie chorych
 • dla osób przewlekle psychicznie chorych
 • dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • dla osób niepełnosprawnych fizycznie


Wysokość opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej uzależniona jest od posiadanego dochodu osoby kierowanej. Odpłatność wynosi do 70% uzyskiwanego dochodu, ale nie więcej niż pełny koszt miesięcznego utrzymania osoby w domu.

Pozostałą kwotę do wysokości kosztów utrzymania w placówce dopłacają w kolejności:

 • małżonek
 • zstępni przed wstępnymi lub inni
 • gmina, która skierowała osobę do domu

Wymagane dokumenty

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; (za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej);
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania;
 • decyzja o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
 • decyzja organu emerytalno-rentowego ustalająca wysokość emerytury lub renty;
 • oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
 • wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych, w załączeniu potwierdzenie wysokości dochodów;
 • konieczności inne dokumenty, które określa pracownik socjalny;

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pobytu w domu pomocy społecznej