POSIŁEK

Przysługuje osobom lub rodzinom, jeśli są one pozbawione możliwości zapewnienia sobie posiłku. Których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kryterium osoby samotnie gospodarującej tj. 1051.50 zł lub osoby w rodzinie 792zł.

Gorący posiłek zapewniany jest po zgłoszeniu się do OPS w:

- dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach
- dla osób dorosłych w Restauracji ‘Marysieńka” po okazaniu ważnej decyzji o przyznaniu posiłków.
Osobom niepełnosprawnym i zamieszkującym na wsiach może zostać dowieziony posiłek do miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

a. ustny lub pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku
b. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu
c. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
d. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
e. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy