SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (EMERYTALNE I RENTOWE)

Przysługuje osobie, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka.
Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
a. ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
b. posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn

Przy ustaleniu okresu ubezpieczenia, okres nieskładkowy ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Wymagane dokumenty

a. ustny lub pisemny wniosek o opłatę składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe
b. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu
c. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
d. oryginał zaświadczenia lekarskiego o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia
e. świadectwo pracy bądź zaświadczenie z zakładu pracy o pozostawaniu na bezpłatnym urlopie lub kserokopia decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzająca status bezrobotnego - oryginał do wglądu
f. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
g. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania składek na ubezpieczenie społeczne