SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Przysługuje

a. osobie nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
b. osoby pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wymagane dokumenty

a. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie składek na ubezpieczeni zdrowotne
b. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
c. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
d. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
e. zatwierdzony indywidualny program wychodzenia z bezdomności w przypadku osoby bezdomnej
f. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
g. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez i Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.